sosyal medya yönetimi

info@sosyalmedyayonetim.net

TEKLİF AL
Sosyal Medya Sözleşmesi̇ Örneği̇ (2023 Güncel)
Buradasınız: Anasayfa / Blog
Sosyal Medya Sözleşmesi Örneği (2023 Güncel)
Sosyal Medya Sözleşmesi Örneği (2023 Güncel)
17 Nisan 2023, Pazartesi

Siz değerli takip için ücretsiz olarak hazırladığımız sosyal medya yönetimi sözleşmesi olarak ücretsiz biri şekilde sözleşmeye sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda Pdf ve Word Dökümanları ile maddelerinizi özel düzenleyerek müşterilerinize sunabilirsiniz. Bu sözleşme avukat tarafından oluşturulmuş olup iki tarafından haklarını korumak için yer almaktadır. Aynı zamanda içerisinde sosyal medya yönetimi fiyat teklifi ve sosyal medya yönetimi müşterinin hazırlaması gereken evraklarda  yer almaktadır.

Sosyal Medya Yönetimi Sözleşmesi

Amaç : Bu sözleşme Müşteri-Dijital Ajans ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Sözleşmenin tarafları: ……………….……………………………………………………………………………………adresinde mukim ………………………………………………………..…………………………………………Müşteri olarak anılacaktır) Darkale Mahallesi Darkale Sokak No:19 Manisa Soma adresinde mukim Nettescil Bilişim ve Reklam Hizmetleri Raziye Nur Öz (Dijital Ajans olarak anılacaktır)

1. Konu ve Kapsam:

Müşteri’nin marka tanıtımı için verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği, çalışma şekil ve koşulları, üretilen reklam eserleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesi bu Sözleşme’nin konusunu oluşturur.

2. Tarafların Yükümlülükleri:

Dijital Ajans, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Müşteri ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, Müşteri’nin onayı olmaksızın, tanıtımını yaptığı ürün ve hizmetlerle doğrudan rakip durumda olan başka ürünlerin tanıtımını yapmamayı; Müşteri ise, anlaşma kapsamı doğrultusunda Dijital Ajans’la her alanda işbirliği yapmayı, özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde Dijital Ajans’ı tek sorumlu olarak görmeyi; kabul ve taahhüt eder.

3. Tanıtıma Güvenin Sağlanması:

Müşteri, ürün veya hizmeti hakkında Dijital Ajans’a her türlü bilgi ve veriyi sağlar, Dijital Ajans da bu verilere dayalı doğru ve dürüst tanıtım ve marka içeriği üretir.

4. Gizlilik:

Dijital Ajans, Müşteri’den aldığı ve/veya Müşteri adına yürütülen ve karşılığı Müşteri’ce ödenen araştırmalardan elde ettiği bilgileri, Müşteri’nin izni olmadan hiç kimseye vermemeyi/paylaşmamayı taahhüt eder. Müşteri isterse, işin gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerden de bu taahhüdü Dijital Ajans aracılığıyla alınır. Bu taahhüt, anlaşma bittikten sonrası için de geçerlidir. Aynı şekilde, Müşteri de Dijital Ajans tarafından kendisine sunulan içerik konsepti, metni, tasarımı, yazılımı ve ajans tarafından üretilen içeriği, tüm bu şekildeki yaratı cı çalışma ürünlerinin gizliliğine uymayı, kabul edilmeyenleri kullanmamayı ve üçüncü kişilerle Dijital Ajansın onayı olmaksızın paylaşmamayı taahhüt eder.

5. Ajans Hizmetleri:

5.1 Sosyal Medya Yönetimi;

(a) Müşteri’nin, işlerini, işleyişini, ürün ve hizmetleri ile bunların mevcut ve muhtemel pazarını, rakiplerini, sürekli izler, ayrıntılı bilgi edinir, analiz eder.

(b) Müşterinin markasına ait başta Facebook ve İnstagram mecraları olmak üzere,bunlara yönelik üretilen tüm içeriklerin yönetilmesini, Marka birimleri tarafından temin edilecek olan ham içeriklerin derlenerek, sosyal medyaya uygun özgün içeriklerin oluşturulmasını, Haftanın 7 gününü kapsayacak şekilde Aylık 15 Video Ve Dijital Ajans Tarafından belirlenecek şekilde içeriğin üretilmesi ve paylaşılmasını kapsamaktadır. Kaliteli içerik için doğru ve kaliteli bilgi ön koşuldur. Bu sebeple marka ekiplerinden firmamıza iletilecek olan materyallerin (yazılar, görseller, sektörel bilgiler vb.) yoğunluğu ve kalitesi üretilen içeriklerin kalitesini belirlemede yüksek önem taşımaktadır.

(c) Dijital Ajans madde 5(b)’de belirtilen takibi gerçekleştirirken bir yandan da Müşteri ve Müşteri’nin ürünlerine gösterilen ilgiye ilişkin olmak üzere Müşteri’nin talep edeceği zaman aralıklarında ölçümleme yapar; yapmış olduğu ölçümleri rapor halinde Müşteri’ye sunar.

6. Onay, Yetki,

Değişiklik/Düzeltme: 5’inci maddede belirtilen hizmetler ve işler Müşteri’nin onayı olmadan başlatılamaz.

 (1) Onay : Dijital Ajans, bir kampanya için Müşteri’nin genel onayını aldıktan sonra, tanıtım metni, kampanya ve fikirleri özel onaya sunar. Onay, önceden ya da sonradan yazılı olarak verilmiş veya elektronik posta haberleşmesi ya da toplantı notu biçiminde yazılı olarak teyid edilmiş olmalıdır. Bu yazılı notlara tarafların belirleyeceği süre içinde itiraz edilmediği takdirde Müşteri’ce onay verildiği kabul edilir. Yazılı onayların işin başlamasından önce verilmesi asıldır. İvedi işlerde zaman darlığı nedeniyle istisnai olarak verilen sözlü onayların yazılı teyidi mutlaka iş bitmeden önce verilecektir.

(2) Yetki:

(a) Baskılı işlerde metin, tasarım ve tasarım bedelinin onaylanması, Dijital Ajans’a, orijinal hazırlama ve ilgili çalışmaları yapma (foto çekimi vb.) konusunda yetki verir. Orijinalin ve tahmini üretim maliyetinin onaylanması ise baskıya geçme yetkisini kazandırır.

(b) Televizyon, sinema ve radyo senaryolarının tahmini film program yapım maliyeti ile birlikte onaylanması, Dijital Ajans’a, yapım kontratları ve oyuncularla sözleşme yetkisini, ses kaydı ile birlikte filmlerin ve yayın programının onaylanması ise onların yayın yetkisini verir.

(c)Basın kampanyalarının mecralardaki yayın programının, maliyet tahminlerinin ve ilânların onaylanması ile Dijital Ajans ilgili mecralarda yer ayırtma ve ilânların yayınlanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapma yetkisini kazanır. Dijital Ajans, mecra tarifeleri veya koşullarında yayın organlarınca yapılan herhangi bir değişikliği Müşteri’ye zamanında bildirir.

(d) Müşterinin metin veya tasarım veya fikirlere onay vermesi durumunda Dijital Ajansın bu metin veya tasarım veya fikirleri dijital medya kanallarında yayınlama yetkisi olacaktır. Hangi işlerde kimlerin onay vermeye yetkili oldukları Müşteri tarafından bu Sözleşme’nin imzalanmasıyla birlikte Dijital Ajans’a yazılı olarak bildirilir. Onay yetkililerindeki değişiklikler bildirilmediği takdirde Dijital Ajans sorumlu tutulmaz.

(3)Değişiklik, Düzeltme ve Hatalar: Müşteri, medya planları veya yürürlükteki çalışmalar konusunda, yayından 2 (iki) gün öncesine kadar, değişiklik, düzeltme isteğinde bulunabilir . Bu durumda Dijital Ajans, mecralar ve aracılarla olan iş akitlerinden doğan zorunluluklarına uygun olarak, bu isteği yerine getirmeye çalışır. Düzeltme nedeni Dijital Ajans’tan veya Dijital Ajans’ın bağlantı kurduğu üçüncü kişilerden kaynaklanmıyorsa veya Dijital Ajans açısından mücbir bir sebebe dayanıyorsa, Müşteri, ajansın üçüncü kişilerle iş bağlantılarından doğan harcama ve yükümlülüklerini karşılamayı kabul eder. Müşteri, yukarıda belirtilen gerekçelerle yapılan düzeltmelerden doğan harcama ve yükümlülüklerle ilgili olarak, ayrıca ajans hizmet payı öder.

7. Dijital Ajans Komisyonu ve/veya Ücretinin Kapsamı ve Uygulaması:

(A) Müşteri’nin Dijital Ajans’sa madde 5.1’deki hizmetlerinin karşılığı olarak aylık ödeyeceği tutarlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Hizmet:Sosyal Medya Yönetimi Tutar :..................................................................Türk Lirasıdır. Fiyat Teklifinde Belirtilmiştir.

(B) Proje bazında ücret: Tasarım, yazılım, aplikasyon, film yapımı, mobil uygulamalar, Sponsorluk, satış noktası tanıtımı, event organizasyonları, doğrudan postalama, pazarlama, tüketici ve satış promosyonları, tanıtımı tamamlayıcı diğer pazarlama ve iletişim faaliyetleri proje çalışması olarak dğerlendirilebilecek olup proje çalışmaları tarafların mutabakatları ile işbu Sözleşme ekinde ayrıca fiyatlandırılacaktır.

(C) Komisyon uygulanmadan fatura edilecek giderler:

(a) Vergiler,

(b) Müşteri’nin işi için yapılan şehirlerarası ve yurt dışı seyahat giderleri.

 (c) Çekim Ücretleri Müşteri Tarafına Aittir.

8. Ödemeler:

Madde 5.1 kapsamındaki ödemeleri madde 7A’da yer alan tablodaki hesaplamaya uygun olarak her ayın ilk iş günü gerçekleştirilecektir. Dijital Ajans, kendi hizmetini finanse eder, Müşteri’nin reklamını finanse etmez. Müşteri tarafından doğrudan veya Müşteri’nin onayı ile Dijital Ajans tarafından mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşmada belirlenen ödeme zamanları ve koşulları aynen uygulanır. Mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşma işbu Sözleşme’nin eki olarak kabul edilir. Yapım, satın alma, organizasyon vb. işlerde; gerek ana para gerek avans ödemelerinde yine Müşteri tarafından doğrudan veya Müşteri’nin onayı ile Dijital Ajans tarafından yapılmış anlaşmadaki ödeme zamanları ve koşulları aynen uygulanır. Mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşma işbu Sözleşme’nin eki olarak kabul edilir. Avanslar için ayrıca 6.1. Madde gereğince alınacak maliyet tahmini onayında belirtilmesi koşulu aranır. Ödemelerde gecikme halinde uygulanacak vade farkı oranı aylık %5’tir. Yapımı uzun süren işlerde kısmi fatura çıkarılabilir. Gelecek takvim yılına ertelenen işlerin içinde bulunulan ayda yapılan harcamalar ay sonunda fatura edilir.

9. Muhasebe Kayıtları:

İşbu Sözleşme süresince;

(a) Taraflar hesap mutabakatı sağlanması bakımından karşılıklı azami kolaylığı gösterir.  (c) Müşteri tarafından Dijital Ajans’tan proje bazında hizmet talep edildiğinde, taraflar arasında işbu Sözleşme ekinde aksi kararlaştırılmadıkça, Dijital Ajans Müşteri’ye her haftanın Cuma günü fatura iletecektir. İşbu faturanın ödemesi ise takip eden Pazartesi günü Müşteri tarafından gerçekleştirilecektir. (d) İşbu Sözleşme’nin madde 7(b)si kapsamında Müşteri tarafından Dijital Ajans’a komisyon ödemesi gerçekleştirilmesi durumunda Dijital Ajans Müşteri’ye ayrıca komisyon faturası düzenleyecektir.

10. Malzemenin ve Bağlantıların Devri:

Mecralara teslim edilmiş olanlar dışındaki tanıtım malzemesi, Sözleşme’nin sona ermesini müteakip Müşteri’ye iade edilir. Sözleşme’nin yürürlüğü süresince bu malzeme Dijital Ajans tarafından 1 (bir) yıl saklanır, sonra tarafların mutabakatıyla imha edilebilir. Ayrıca, Sözleşme sona erdiğinde, cari hesap bakiyesinin Müşteri tarafından ödenmiş olması kaydıyla, mecralarda ayrılan yer veya süreler ile üçüncü şahıslara verilmiş olan siparişler, yapılmış bağlantılar ve anlaşmalar ile bunlardan doğan hak ve yükümlülüklerin devredilmesi konusunda Dijital Ajans her türlü işbirliğini taahhüt eder.

11. Hakların Geçerliliği:

Dijital Ajans’ın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) gereğince sahip olduğu veya üçüncü kişilerden sözleşmelerle devraldığı mali haklar, bu sözleşmede belirlenen ücretin ödenmesi koşulu ile ve bu ücret ödendiği sürece, Müşteri’nin kullanımına açık olacaktır. Müşteri bu mali hakları devralmak isterse Dijital Ajans ile ayrıca makul bir bedel üzerinde anlaşmak zorundadır. Yukarıda anılan, kullanımı yada devri söz konusu olan haklar, FSEK’te belirlenen eser sahipliği ve yine FSEK’te belirlenen mali haklardır. Dijital Ajans dışarıya yaptırdığı işlerde, varsa bu tür mali hakları, Müşteri’nin kullanımına sunmak üzere işi yapandan tümüyle ve koşulsuz olarak devralmakla yükümlüdür.

12. Yasalar Karşısında Sorumluluk:

Dijital Ajans’ın bu Sözleşme ile yüklendiği sorumluluk kusurlu sorumluluktur.

13. Damga vergisi:

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan damga vergisi Müşteri tarafından ödenecektir.

14. Deliller:

 İşbu Sözleşme’nin yorum ve uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hallinde Dijital Ajans’ın ticari defterleri kesin ve münhasır delil teşkil edecektir. İşbu madde delil anlaşması hükmündedir.

15.Tebligat:

Tarafların tebligat adresleri yukarıda belirtilenler olup, adres değişikliği yek diğerine yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

16.Sözleşme’nin Sona Erdirilmesi:

İşbu Sözleşme’nin feshi durumda yürürlükte olan işlerin bitirilmesi, karşılıklı mutabakatla düzenlenecek bir protokol ile yürütülür. Bu maddedeki ihbar süresine uymayan veya başka haksız nedenlerle sözleşmeyi fesheden, karşı tarafın zararını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Zarara mahrum kalınan kazanç dahildir.

17. Süre

İşbu Sözleşme ......../........./202....tarihinden itibaren 1(bir) Ay sürelidir. Bitiminden 5 (Beş) gün önce feshi ihbar edilmedikçe 1(Altı) ay süre ile uzamış sayılır.

18. Uyuşmazlıkların Çözümü:

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Soma Adliyesi Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir. Tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatlarına dayalı olarak hazırlanan işbu Sözleşme ......../........./202.... tarihinde 18 (onsekiz) maddeden oluşmak ve Fiyat Teklifinden oluşmak üzere üzere 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir

 

 

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın!